O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

CHKO Blaník


CHKO a rezervace

výlety Blanik a okoli


Tipy na výlety


Chráněná krajinná oblast Blaník
CHKO Blaník je bohatá na nejrůznější vodní a mokřadní rostlinná společenstva, nacházející se v rybnících a jejich okrajích, v potocích a na podmáčených loukách. Údolí řeky Blanice s vrbovými křovinami a nivními loukami patří k výjimečně zachovalým částem přírody.
Zemědělství je stále převažující lidskou činností v oblasti. Větší zemědělské podniky i rodinné farmy se zaměřují na produkci obilovin, brambor a technických plodin. Průmyslová výroba je jen drobná a je umístěna v sídlech a na rázu krajiny se neprojevuje.
Obce v CHKO Blaník si zachovaly ráz tradiční české vesnice, v obcích najdeme zajímavé ukázky lidové architektury – statky, chalupy i roubené špýchárky. Centru obcí dominují kostely společně s menšími šlechtickými sídly. Velmi zachovalá a cenná je sí» drobných sakrálních staveb v krajině – křížky a kapličky.
Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny a je stále více vyhledávána turisty. Kromě přírody a pamětihodností může oblast nabídnout i sportovní vyžití – pěší turistika, cykloturistika, zimní sporty. Rozšiřuje se nabídka služeb v oblasti agroturistiky.

Velký Blaník
Přírodní rezervace chránící zachovalé lesy přirozené skladby s převahou buku s četnými skalními výchozy. Bukové porosty jsou nyní 160 a více let staré. Geologickou zajímavostí jsou skalní mísy zvané „Čertovo kopyto” na jižním úbočí Velkého Blaníku a vrcholové „Rytířské skály“. Ve vrcholové partii jsou zbytky valů keltského hradiště (4.–3. stol př. n. l.). Na vrcholové plošině stojí přístupná turistická rozhledna ve tvaru husitské hlásky, dřevěná stavba pochází z roku 1941.
K hoře se váže pověst o blanických rytířích, kteří vyjedou české zemi na pomoc, když bude nejhůře. Kořeny pověsti sahají do 15. století, pověst novodobě literárně zpracoval Alois Jirásek. Pověst našla svůj odraz i v hudbě (B. Smetana) a výtvarném umění (J. Mařák). V době národního obrození byl Blaník dějištěm táborů lidu, dnes patří k nejnavštěvovanějším místům v ČR.

Malý Blaník
Přírodní rezervace chránící (podobně jako Velký Blaník) zachovalé lesy přirozené skladby s převahou buku a s četnými skalními výchozy. Vrcholové skály mají často zřetelnou deskovitou odlučnost, vyskytují se zde rozsáhlá su»ová pole. V lesích hnízdí řada druhů ptáků, např. holub doupňák a jestřáb lesní.
Pod vrcholem se nachází mohutná zřícenina poutního barokního kostela sv. Máří Magdaleny z 18. století. Ve zřícenině stavby roste mohutný památný smrk „Mnich“.
Malým Blaníkem prochází naučná stezka „Malý Blaník-Podlesí“.


Kraj pod Blaníkem je tvořen vyváženou mozaiku lesů, luk, polí i vesniček. Snaha zachovat tuto krajinu i pro další generace vedla v osmdesátých letech minulého století k vzniku Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blaník.
Chraněná krajinná oblast Blaník
Vyhlášení: 1981
Rozloha: 41 km2
4 zóny ochrany přírody
3 přírodní rezervace, 2 přírodní památky
Osou oblasti je romantická říčka Blanice, okolní krajina je velmi rozmanitá. Z údolí vystupují svažité vrchy a úbočí, na nichž se střídají menší lesy se zemědělskou půdou. Lesy jsou převážně jehličnaté a smíšené, na vrcholech Velkého a Malého Blaníku se zachovaly cenné přírodě blízké bučiny a lesy.