O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Biosférická rezervace Křivoklátsko


Přírodní zajímavosti

výlety Křivoklát


zajímavosti


Rozsáhlý komplex přirozených a polopřirozených listnatých a smíšených lesů na středním toku Berounky v okresech Beroun, Kladno, Rakovník, Plzeň-sever a Rokycany o rozloze 63 000 ha.
Vyhlášena v roce 1978, od roku 1977 biosférickou rezervací UNESCO.

Příroda
Krajina má plošinný až pahorkatý reliéf. Stará, denudací poznamenaná plošina byla oživena hlubokým erozním zaříznutím Berounky a jejích přítoků. Na pravém břehu Berounky a dále na celém území CHKO jsou roztroušeny výrazné skalní útvary.

Vzácné a chráněné druhy
Rozsáhlé souvislé plochy lesa, pokrývající téměř 62 % území, měly odedávna funkci loviště. Bezlesé enklávy zase sloužily myslivosti. Druhové složení není příliš pozměněné a odpovídá různorodosti podloží i expozice. V zastínění jsou hojné bučiny, často s jedlí, kyčelnicí devítilistou i cibulkonosnou, mařinkou vonnou a věsenkou nachovou v podrostu. Na příkrých svazích převažují suťové lesy klenů, mlečí, habrů, lip, jasanů a jilmů s výskytem tisu červeného, které přecházejí na osluněných expozicích do reliktních doubrav s mukem a břekem. Na skalách rostou křoviny s hlohem, trnkou, svídou, skalníkem, růží a řešetlákem, které přecházejí do travnatých až skalních stepí s bělozářkou větvovitou a liliovitou, tařicí skalní, koniklecem lučním, kavyly či vzácnými kapradinkami skalními. V dubohabrových hájích najdete okrotici bílou či chrpu chlumní. Blízké přírodnímu stavu jsou potoční nivy. Fauna Křivoklátska patří k nejzachovalejší v naší republice. Vyskytuje se zde mnoho reliktních či endemitních druhů měkkýšů, ve vodách žije velké množství druhově velmi širokého spektra ryb, mimo jiné také pstruzi a úhoři, či rak říční i kamenáč. Naleznete tu také tesaříka obrovského, roháče velkého, ploskoroha žlutého a vzácného jasoně dymnivkového. Bohatý je výskyt obojživelníků a ptactva, z něhož za zmínku stojí pro střední Čechy velmi vzácný výskyt tetřívků, čápa černého, ledňáčka říčního, dudka chocholatého či orlovce říčního. Žije zde i několik párů vydry říční.

Přírodní zajímavosti
Kohoutov, Týřov, Velká Pleš, Trubínský vrch, Valachov, Vraní skála, Brdatka, Dubensko, Jezírka, Jouglovka, Kabečnice, Na Babě, prameny Klíčavy, Stříbrný luh, Svatá Alžběta, U Eremita. Podrobnější informace o těchto lokalitách získáte u správy CHKO.

Hlavní turistická centra
V okolí CHKO leží některá větší města, která mají dobré možnosti stravování a ubytování: Beroun, Plzeň, Rokycany, Rakovník a Kladno. Oblast je snadno dosažitelná i z Prahy.