O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Zámek Častolovice


Zámky a letohrádky

výlety Orlické hory


Výlety s dětmi
V početné literatuře se uvádí, že zámek Častolovice založili coby tvrz ve 13. století páni z Častolovic. A že tato tvrz za Pernštejnů – po r. 1495 – zpustla a že ji obnovil Jindřich z Regeru, který koupil městečko Častolovice s pustou tvrzí r. 1559. Zvláštní pozornost si v těchto souvislostech zaslouží zprávy z let následujících. Nejprve z r. 1570, kdy Jindřich z Regeru prodal Častolovice s „tvrzí pustou již vystavěnou“ Albrechtu Bryknarovi z Brukštejna. A pak z r. 1577, kdy se při dalším majetkovém převodu uvádí „zámek pustý a tvrz Častolovice“. Jsme toho názoru, že Jindřich z Regeru starou tvrz neobnovoval, ale zahájil výstavbu sídla nového. Tu však nedokončil, takže r. 1577 byla obě častolovická panská sídla neobyvatelná. Až poté, co r. 1584 prodal císař Rudolf II. Častolovice bratřím Janovi, Vilémovi a Jiřímu a jejich synovci Bedřichovi z Oppersdorfu, mohl v situaci nastat zvrat. V letech 1588 – 1615 Jan Bedřich z Oppersdorfu a jeho žena Magdaléna z Donína stavbu Jindřicha z Regeru dokončili, čímž teprve historie častolovického zámku začíná. Oppersdorfové drželi Častolovice do r. 1684; tehdy bylo panství pro velkou zadluženost rodu na základě rozhodnutí zemského soudu prodáno. Za 195.000 zlatých koupila Častolovice pro Tomáše Černína, hraběte z Chudenic, hraběnka Anna Kateřina z Martinic. Už r. 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí království českého Adolf Vratislav ze Šternberka, který r. 1701 zřídil ze svých dvou hlavních panství - Častolovic a Zásmuk - fideikomisní statky. Šternberská éra v Častolovicích byla dlouhá a klidná. Zámek byl za tuto dobu třikrát přestavěn: ve druhém desetiletí 19. století klasicistně, za Jaroslava ze Šternberka v letech 1858 – 1869 rozsáhle neogoticky a konečně za Leopolda ze Šternberka v letech 1910 – 1914 tak, aby mu byl pokud možno vrácen jeho dřívější renesanční vzhled. Šternberkové drželi častolovické panství až do německé okupace za druhé světové války, kdy je museli opustit. Ještě větší pohroma je postihla r. 1948, kdy veškerý šternberský majetek „znárodnili“ komunisté a Leopold ze Šternberka s rodinou museli emigrovat do Ameriky. Část častolovického zámku pak sloužila jako učňovská škola a objekt byl značně zdevastován. Po r. 1989 se dcera Leopolda Šternberka Diana vrátila do Čech. V r. 1992 jí byly Častolovice v restituci vráceny.