O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Biosférická rezervace Třeboňsko


Přírodní zajímavosti

Třeboňsko a Táborsko


zajímavosti

Plochá rybniční pánev, kterou protéká řeka Lužnice, rozkládající se v Jihočeském kraji o rozloze 70 000 ha

Biosférickou rezervací UNESCO prohlášena již v roce 1977. Třeboňsko je mezinárodně významným územím z hlediska ornitologického (Important Bird Area podle ICB, v současnosti Bird Life International). Leží v nadmořské výšce 410 - 540 m n. m.

Nevýrazný reliéf Třeboňska má charakter tektonické, velmi ploché sníženiny se stupňovitými okraji, zejména v jižní části. Na více místech je prokázán výskyt vátých písků. Výstavbou rozsáhlých rybničních sítí, započatou již v 16. století, získala dříve relativně velmi monotónní bažinatá krajina svou dnešní rozmanitost, jež u nás nemá jinde obdoby. Tuto rozmanitost ještě více podtrhuje harmonické střídání vodní a zemědělské plochy s typickým osídlením i lesními porosty.

Vzácné a chráněné druhy
Lesy zaujímají 42 % plochy. Většinou jde o druhotné porosty, avšak vyskytuje se zde také velmi cenná varianta borovice třeboňské. Důsledkem zásahu člověka do ekosystému krajiny, je dnešní velká variabilita podloží a společenstev, která je obývají. Na píscích roste koniklec jarní či černýš český, na rašeliništích borovice blatka i rojovník bahenní, na rybnících a tůních se vyskytuje leknín bílý, stulík žlutý i stulík malý, kotvice plovoucí, bublinatky či rdesty, na mokřadních loukách se setkáte se vstavačovitými. Významnou součástí třeboňské flory jsou také hrázové porosty mohutných dubů. Na rašeliništích se daří klikvě bahenní, rosnatce okrouhlolisté, vlochyni, brusince, borůvce a vřesu. Specifickou květenu, tvořenou například smilem písečným, písečnatkou nejmenší, radykem sítinovým aj., mají i písečné přesypy. Najdete zde rozmanité druhy hmyzu, mnoho druhů obojživelníků, dvacet pět druhů ryb a nejcennější poklad Třeboňska - ptactvo. Vyskytuje se tu většina našich vodních i bažinných druhů, hnízdí tady volavka bílá i popelavá, hojný je dravý moták pochop, reintrodukován byl orel mořský, je zde mnoho druhů zpěvného ptactva, lovná zvěř, menší drobné šelmy, reintrodukovaný bobr říční a několik párů vydry říční.

Přírodní zajímavosti
Vizír, Červené blato, Ruda, Stará řeka, Hliníř, Kozí vršek, Slepičí vršek, Bukové kopce, meandry Lužnice, Horusická blata, písečný přesyp u Vlkova, rašeliniště Hovízna, rašeliniště Pelé, výtopa Rožmberka, Záblatské louky. Bližší informace o těchto lokalitách získáte v informačním středisku CHKO.

Hlavní turistická centra
Přímo v srdci Třeboňska leží město Třeboň, významné turistické centrum a bývalé středisko rožmberského panství s mnoha památkami a dobrými možnostmi ubytování i stravování. Blízko se nacházejí České Budějovice, krajské město Jihočeského kraje. Třeboňsko je dosažitelné z Jindřichova Hradce, Veselí nad Lužnicí či Tábora.