O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

Novodomské rašeliniště


Přírodní zajímavosti

výlety Krušné hory


Tipy na výlety
s největším souvislým porostem borovice rašelinné ve střední Evropě
Rozsáhlé rašeliniště jižně od silnice Pohraniční — Načetín asi 2 km od státní hranice se SRN
Katastrální území: Načetín, Pohraniční plocha 388,9 ha, ochranné pásmo 185,9 ha Vyhlášeno: 1967
Rozvodnicové vrchoviště s mohutnými podzem­ními prameny je tvořeno dvěma samostatnými rašeliništi - Načetínským a Jezerním, která pro­pojuje podmáčená smrčina, tvořící ochranné pásmo. Na tento biotop je vázána typická flóra i fauna. I když smrkové porosty Krušných hor jsou silně poškozeny imisemi, patří komplex Jezerního a Načetínského rašeliniště k nejlépe zachovalým v Evropě.
GEOLOGIE
Horniny kruš­nohorského krystalinika náleží mezi tzv. šedé ruly (starší, pro­terozoického stáří) a červené ruly (mladší, stáří svrchního proterozoika až spodního paleo­zoika, původně magmatické horniny pronikající do šedých rul). Šedé ruly jsou zastoupeny biotitickou a muskovit-bioti­tickou pararulou, červené ruly pak muskovitickou a dvojslíd­nou ortorulou až migmatity Jí­lovité rulové zvětraliny jsou z větší části překryty mohutnou vrstvou čtvrtohorních organic­kých rašelinných sedimentů o mocnosti až 7 m. V okolí vlastního rašeliniště převládají podzolové lesní půdy.