O nás Vlož službu Vlož akci v ČR Vlož ubytování Vlož zajímavost
 
 

NAUČNÁ STEZKA VELKÉ DÁŘKO


Turistické trasy

VÝLETY VYSOČINA


Výlety s dětmi
Naučná trasa s patnácti informačními zastávkami v délce 12 km prochází vesměs lesními úseky kolem rybníka Velké Dářko. Je určena především pěším turistům, není však vhodná pro cykloturisty. Na trase stezky jsou zřízeny lávky a haťové přechody, přesto mohou být některé úseky při vyšší hladině vody zamokřené. Nejvhodnějšími nástupními místy jsou Škrdlovice, Karlov nebo Radostín. Nejlepší je však začít u obce Karlov, kde má stezka začátek v podobě brány bývalé jelení obory.
1. Rybník Velké Dářko – největší rybník Českomoravské vrchoviny založený na řece Sázavě v roce 1480 byl vedle chovu ryb využíván zejména k dodávkám vody železářským hamrům a hutím v nedaleké Polničce. Dnes slouží jako významná zásobárna vody.
2. Ptactvo rybníka a okolních lesů – vodní plocha s pobřežními rákosinami je hnízdištěm řady druhů vodního ptactva. Z ornitologické pozorovatelny lze zahlédnout kachnu divokou, potápku roháče nebo lysku černou, z rákosí zaslechnete rákosníky, z lesních porostů sýkory, pěnkavy, drozdy nebo strakapoudy.
3. Vodohospodářský význam oblasti – Žďárské vrchy leží na hlavní evropské rozvodnici mezi Severním a Černým mořem. Jsou významnou pramennou oblastí řek Svratky, Sázavy, Doubravy, Chrudimky a Oslavy.
4. Tajga Žďárských vrchů – v Dářské sníženině jsou vytvořena rašeliniště, vtiskující tomuto území charakteristický ráz, který v mnohém připomíná severskou tajgu.
5. Význam rašelinišť – nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny dosahují rozlohy 280 ha, kubatura rašeliny je odhadovaná až na 9 mil. m3. Dříve byla rašelina dobývána jako zdroj paliva, dnes je těžba zakázána a rašeliniště chráněna.
6. Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště – v lokalitě Borky byla zřízena rezervace, která vedle rašelinných lesů zahrnuje též rašelinnou vegetaci, ostřice, suchopýr pochvatý nebo rosnatku okrouhlolistou.
7. Živočišné rašeliniště – na obloze se zatřepetá modrásek stříbroskvrnný a okáč stříbrooký, dříve také žluťásek borůvkový. Velmi rozšířeni jsou obojživelníci, z nichž tu žijí čolek horský, ropucha obecná a několik druhů skokanů. Povrch rašeliniště je domovem slepýše křehkého, ještěrky živorodé a zmije obecné.
8. Zemědělské hospodářství – drsné klima a nepříznivé půdní poměry umožňovaly po staletí jen skromnou obživu.
9. Obec Radostín – od svého založení na přelomu 13. a 14. století byla obec ryze zemědělská. Ve staré zástavbě návesního typu je zachována řada chalup s prvky horácké lidové architektury.
10. Geologická stavba území – 30 - 70 metrů mocné sedimenty vápnitého pískovce a slínovce jsou podložím rašelinné sníženiny, převrstvené kvartérními písčitými a jílovitými pokryvy, na nichž se v době poledové ukládáním organického materiálu vytvářela rašelina.
11. Národní přírodní rezervace Dářko – množství rašeliny se odhaduje na 6,206 mil. m3 a hloubka rašelinných vrstev až na 8,6 m.
12. Lesní hospodářství – hojně se vyskytující borovice blatka zde roste na jediném místě na Českomoravské vrchovině.
13. Klidová oblast zvěře „Padrtiny“ – k péči o jelení zvěř zde byla v roce 1958 zřízena chovatelská jelení oblast Žďárské vrchy.
14. Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy - posláním oblasti CHKO Žďárské vrchy je zachování harmonicky vyvážené kulturní krajiny s typickými krajinnými prvky a významným zastoupením přirozených ekosystémů.
15. Rekreace na Dářku – „Moře Vysočiny“, jak bývá Velké Dářko nazýváno, poskytuje díky své poloze ve zdravém lesnatém prostředí kvalitní podmínky k letní rekreaci a vodním sportům.